Bestuurlijke zaken

Hier kunt u de taken vinden die horen bij bepaalde functie's binnen de vereniging


 
Bestuurstaken Dagelijks Bestuur
Voorzitter

Verantwoordelijk voor het functioneren van het dagelijks bestuur
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemene beleid
Leid de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen
Is de officiële vertegenwoordiger van de vereniging
Vertegenwoordiger van de vereniging naar externen
Legt namens het bestuur verantwoording af aan de ledenvergadering
Geeft mede uitvoering aan het algemeen beleid van de vereniging
Is lid van het dagelijks bestuur

 
Secretaris
Samenstellen van de agenda en notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen
Samenstellen van het jaarverslag t.b.v. de ledenvergadering 
Samenstellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering
Draagt zorg voor een correcte verwerking van de ingekomen stukken
Draagt zorg voor uitvoeren actiepunten
Voert de correspondentie namens het bestuur
Houdt het vereniging archief bij
Verzorgt de public relations naar onder andere de Vriezer Post, Harener Weekblad, Dorpsklanken en overige regionale bladen.
Is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die het bestuur heeft vastgesteld
Is lid van het dagelijks bestuur

 
Penningmeester
Draagt zorg voor het dagelijks financieel beheer en verricht betalingen
Vertegenwoordigt de vereniging bij externe overleggen over financiën
Onderhoudt relaties met de Technische Commissie en de Jeugd- en Promotie Commissie over aanvraag budgetten
Organiseert de kascontrole
Draagt zorg voor het innen van de contributies en sponsorgelden en overige bijdragen
Controleert de ontvangen contributies met de ledenadministratie
Samenstellen financieel verslag t.b.v. de ledenvergadering
Stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening op
Brengt in de algemene vergadering het financiële verslag uit
Is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die het bestuur heeft vastgesteld
Is lid van het dagelijks bestuur
 
Wedstrijdsecretaris
Uitwerken en verspreiden van het competitieprogramma zaal
Uitwerken en verspreiden van het overige wedstrijdprogramma
Verantwoordelijk voor het aanleveren van de wedstrijdformulieren aan coaches / trainers
Verantwoordelijk voor het tijdig aan- en afmelden van leden bij het NHV
Verantwoordelijk voor de verzending van de wedstrijdformulieren naar NHV
Versturen inschrijving midweek / recreantencompetitie 
Versturen inschrijving zaalcompetitie en teamopgaven zaalcompetitie naar NHV
Versturen inschrijving Beachcompetitie en teamopgaven Beachcompetitie naar NHV Versturen bevestigingen oefenwedstrijden naar verenigingen
Versturen inschrijvingen op toernooien naar verenigingen
Versturen vragen en correspondentie  met betrekking tot de competitie naar NHV Versturen aanvragen voor dispensatie naar NHV
Voeren van de ledenadministratie
Draagt zorg voor de te huren zaalaccommodatie en bevestigt dit aan de gemeente
Is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die het bestuur heeft vastgesteld

 
Bestuurstaken Jeugd / Promotie Commissie ( JPC )

Voorzitter
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugd- en promotie beleid
Verantwoordelijk voor het functioneren van de jeugd- en promotie commissie Verantwoordelijk voor het functioneren van de leden jeugd- en promotie commissie
Verantwoordelijk voor het aanleveren van de public relations naar onder andere de Vriezer Post, Harener Weekblad, Dorpsklanken en regionale dag- en weekbladen
Het leiden van de commissievergaderingen
Officiële vertegenwoordiger van de jeugd- en promotie commissie in het Dagelijks Bestuur
Mede uitvoering geven aan de omschreven taken van de jeugd- en promotie commissie

 
Secretaris
Samenstellen en verspreiden agenda commissie vergaderingen
Notuleren en verspreiden notulen commissie vergaderingen
Samenstellen jaarverslag commissie t.b.v. de Algemene Leden Vergadering
Mede uitvoering geven aan de omschreven taken van de jeugd- en promotie commissie
 
Bestuurstaken Technische Commissie

Voorzitter 
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het technische beleid
Verantwoordelijke voor het functioneren van de technische commissie Verantwoordelijke voor het functioneren van de leden technische commissie
Het leiden van de technische commissie vergaderingen
Uitwerken en verspreiden overzicht ordedienst
Uitwerken en verspreiden overzicht scheidsrechters tot aan de 1ste klasse
Officiële vertegenwoordiger van de technische commissie in het Dagelijks Bestuur
Aanspreekpunt voor leiders en trainers
Mede uitvoering geven aan de omschreven taken van de Technische Commissie

 
Secretaris
Samenstellen en verspreiden agenda technische commissie vergaderingen
Notuleren en verspreiden notulen technische commissie vergaderingen
Samenstellen jaarverslag technische commissie t.b.v. de Algemene Ledenvergadering
Mede uitvoering geven aan de omschreven taken van de TC