Vrijwilligers

Vrijwilligers
Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers zoals trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, maar ook voor beschikbaar gekomen bestuursfuncties.
Als je vrijwilliger wilt worden, meld je dan aan bij één van onze leden van het bestuur.
Wel moet je kunnen voldoen aan onze gedragsregels zoals hieronder beschreven.

Voorwaarden en gedragsregels voor vrijwilligers
De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat seksuele intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen.
Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen/sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie of intimidatie in het algemeen te voorkomen hoort daarbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.
Alle reden dus om aanvullende maatregelen te hebben om seksuele intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen.  Hiervoor hebben we binnen onze vereniging de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het aanname beleid van vrijwilligers en de benoeming van een vertrouwenscontactpersoon.

Aanname beleid van vrijwilligers
Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van kinderen/sporters, zal het volgende beleid worden gehanteerd:
Het houden van een kennismakingsgesprek;
Het checken van referenties (bijv. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (V.O.G.);
De vrijwilliger zal lid worden en daarmee onderworpen worden aan het tuchtrecht van de NHV, zie hiervoor www.handbal.nl/tuchtzaken.

 
Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) is een officieel document van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon, geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan als beveiliger, een accountant, als verpleegkundige of het trainen en opleiden van jeugd bij een sportvereniging. Een V.O.G. noemt men ook vaak: een bewijs van goed gedrag.

Waarom een V.O.G. vraagt u zich wellicht af.

Een V.O.G. is slechts één van de maatregelen die VAKO Handbal kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de vereniging te verkleinen. Een V.O.G. geeft meer inzicht over het verleden van de (nieuwe) trainer(s), coaches, begeleiders maar ook over de bestuursleden. Met een V.O.G. is de kans dat iemand seksueel ontspoort of in de fout gaat, minder aanwezig omdat het Ministerie via diverse kanalen informatie kan inwinnen en antecedenten kan onderzoeken.
Het bestuur kan slechts aan een CV of aanstellingsbrief zien of iemand ervaring heeft met het trainerschap of andere kwaliteiten bezit die van belang zijn om trainer te zijn bij onze vereniging. Wij kunnen dus onder geen enkele voorwaarde controleren of iemand strafrechtelijk vervolgt is of dat de trainer in spé iets heeft gedaan wat niet had gemogen, een V.O.G. verklaring helpt ons daarbij.
 
Het bestuur van VAKO Handbal is van mening dat wij van trainer trainers, begeleiders en coaches mogen verlangen dat, iedereen die met minderjarigen in aanraking komt, een V.O.G. moet overhandigen.

 
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Met ondersteuning van het NOC / NSF en het Nederlands Handbal Verbond is er een protocol grensoverschrijdend gedrag opgesteld.   
Als bestuur willen wij de zaken bij VAKO Handbal goed geregeld hebben omdat wij de verantwoordelijkheid en zorg hebben voor een veilige omgeving. Maatregelen om seksuele intimidatie of intimidatie in het algemeen te voorkomen en voorbereid zijn om passend te kunnen reageren horen daarbij.


Gedragsregels en tuchtrecht
Omdat VAKO Handbal is aangesloten als zelfstandige vereniging bij de georganiseerde sport, in ons geval het Nederlands Handbal Verbond (NHV), zijn er gedragsregels opgesteld en die vallen onder het zogenoemd Tuchtrecht van de Sportbond. Deze gedragsregels geven de grenzen aan die liggen tussen begeleiders en sporter. Gedragsregels zijn afdwingbaar en bij overtreding kan een Tuchtprocedure met sancties opgestart worden. Enkele regels zoals die door de Sportbond zijn vastgesteld zijn: 
Gedragsregels begeleiders in de sport
 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 
3. De begeleider dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 
 
4. De begeleider meldt een affectieve relatie met een sporter direct bij het bestuur. De melding wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De begeleider komt de afspraken die met het bestuur zijn gemaakt, ten aanzien van de relatie, na. 
 
5. Bij een affectieve relatie is het de taak van de begeleider om ervoor zorg te dragen dat de normen van professionaliteit en onpartijdigheid blijven gehandhaafd.
 
6. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 
7. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 
8. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 
9. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 
10. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 
11. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 
12. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.