Privacy wet

Een nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
gaat voor de gehele Europese Unie gelden.

Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet gelden, die voor de gehele Europese Unie zal gelden. Deze nieuwe wetgeving - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) - gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wet AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschrijven in een uitgebreid stappenplan. Dit stappenplan zal onder een speciaal daarvoor gemaakt content in zijn geheel te lezen zijn en een integraal onderdeel worden van het Huishoudelijk Reglement.
In een addendum van het H.R. zijn alle documenten te downloaden die te maken hebben met de A.V.G.
Vako Handbal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit addendum willen wij proberen nader een toelichting te geven over de wijze hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vako handbal  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit addendum;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Vako Handbal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit addendum of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

vakohandbal@gmail.com